Blogs

2016-10-06

Integral mission is

Integral mission is

NL – God verbindt woorden en daden van genezing en zorg aan de boodschap van bevrijding en verzoening.

Eng – The Lord combined words and deeds of healing and care to the message of liberation and reconciliation.

2016-10-04

Vier behulpzame woorden in Integral Mission

Vier behulpzame woorden in Integral Mission

Waarom, wie, wat hoe?

We noemen het de “WawieWahoe-benadering” – Waarom, Wie, Wat, Hoe? In deze volgorde!
Ervaring leert dat deze benadering werkt, ook in “gewone” gemeenten. Preken volgens deze benadering leidt ook tot holistische prediking. Verrijkend!

Waarom?
Echte Integral Mission begint en eindigt altijd met “Waarom?”
Van bron naar doel. Het begint bij wie God is en wat Hij doet in elk onderwerp of activiteit die je oppakt.
Voordeel: inspiratie, God is actief leidend en niet statisch, je verwacht het van God, het is verrassend.
Waarom deze benadering?
Het is fundamenteel en principieel. Het Bijbels verstaan is leidend. Niet denken vanuit probleem en tekst erbij halen. Overtuiging, gehoorzaamheid en vertrouwen gestimuleerd. In Nederland begint men bij Integral Mission veelal bij de “hoe” – de praktische ideeën, terwijl dit juist volgt op de “waarom” en je dan veel minder zelf ideeën hoeft te bedenken.
Iedere situatie en context zijn uniek.
Structuren zijn volgend en aanpasbaar. Structure follows principle.
Het leidt tot veel gebed en dus vertrouwen.
Het vraagt naar de vijf sleutelvragen: God, schepping, Jezus Christus, de Heilige Geest en de kerk. Zie vorige blog.
Zo ga je de Bijbel holistisch lezen.
Het geeft visie, doelwitten en strategie.

Wie?
Wie zijn de mensen die bediend/bereikt worden?
Ken en versta de cultuur, context, taal, religies, bijgeloof, tradities, kerken, geestelijke zoekenden, ongelovigen. Welke problemen hebben ze in Bijbels perspectief gezien.

Wat?
Wat moet er gedaan worden, welke praktische doelen, taken, je roeping?
Bijvoorbeeld: Verkondiging – principieel en toepassing; missionaire diaconaat, ethische vragen, sociaal maatschappelijke- politieke-, technologische-, milieukwesties, cultuurcorrectie op basis van de Bijbel (Waarom), interculturele communicatie, wederkerigheid, zelfstandigheid, gaven, offerbereidheid.

Hoe?
Hoe moet het worden gedaan? Beleid, praktische invulling, wie moet het doen, wie is geschikt?

Lees meer hierover op: http://www.integralministry.com/publications/

 

2016-10-04

Gods bedoeling in Integral Mission

Gods bedoeling in Integral Mission

Missio Dei

God heeft een bedoeling met de gebroken wereld: de ‘Missio Dei’ noemde Augustinus het al. Latijn voor: Hij heeft een plan. De kerk van Christus is zijn instrument om zijn doel te bereiken.
God heeft een kerk voor zijn doel. Hij zet zijn bruid in voor zijn plan. Bruidegom en bruid!
Van bron naar doel, zoals van Genesis naar Openbaring.
Hierin zijn: inspiratie, visie, verantwoordelijkheid, motivatie.
En Hij doet holistisch/integraal: met onze harte, monden en handen.
– Hart: Gods aard als motief en overtuiging vertaald in de bediening – visie.
– Mond: Gods boodschap. De Woordverkondiging richt zich vanuit de missio Dei op Christus, en op de kerk en praktische oa. barmhartigheid met het oog op het nieuwe leven. Toepassen en naleven van het Woord.
– Handen: Gods plan is dat het Evangelie door daden van oa. barmhartigheid verkondigd wordt. Onze daden bevestigen het verkondigd Woord. Zo laten we nu iets zien van de nieuwe wereld die komt.
Verbindt missio Dei met hart, mond en handen en alles wat je doet maakt zin en wordt fascinerend. Begrijp je de missio Dei, valt het je al vanaf Genesis 1 op en ga je de Bijbel en onze identiteit, levensdoel opvallen.
De Missio Dei is onlosmakelijk verweven met integral mission. Anders wordt integral mission snel activistisch of een social gospel. Het bevrijd je denken, hart en daden.

Meer lezen over missio Dei?  Of Hoofdstuk 2.3 van mijn proefschrift.

2016-10-03

Missio Dei

Denk missio Dei

Missio Dei is onmisbaar in het verstaan van integral mission. Het is de missie of plan van God. Waar is God mee bezig en hoe en waar passen wij in zijn plan in. De gelovige (kerk) is zijn instrument. Hij gebruikt ons zijn doel te bereiken. Alles wat wij doen in onze bediening moet in lijn hiermee zijn. Vraag jezelf steeds af of je bediening of actie een missio Dei-actie is. Indien niet, doe het niet. Stop ermee!

2016-10-02

Gebruik deze vier woorden en merk het verschil!

Gebruik deze vier woorden en merk het verschil in holistische bediening

Integral mission vraagt vier woorden: waarom, wie, wat, hoe?
Gebruik het bij alle overwegingen en plannen voor bediening: ook missionair. Bouw en je preek op met deze woorden en in deze volgorde. Het is aangrijpend om te zien hoe een preek holistisch wordt: rijk inhoudelijk en zeer actueel en praktisch.
De missio Dei, de plan van God, vormt hierbij het rode draad en de basis. Alle Bijbelse denken en verstaan beginnen bij God, zijn aard en optreden. Dit geeft het antwoord op de ‘waarom’.

Waarom: bron en bedoeling? Waar komt het vandaan en waarop is het gericht? Wat is Gods bedoeling met elk Bijbels onderwerp, bijvoorbeeld gerechtigheid, gemeenschap, vrede, getuigenis…? Hoe zijn deze aspecten verankerd in wie God is en wat Hij doet?
Wie: wie zijn de mensen die God – en dus jij – op het oog hebt, die bedoeld worden? Hun leefwereld, religie, wereldbeschouwing….
Wat: wat speelt er? Welke problemen zijn ter spraken. Wat moet er gedaan worden?
Hoe: moet je het doen? Wat moet er door wie gedaan worden?

Het is boeiend om volgens dit denkraam te preken en activiteiten te plannen, omdat Woord en daad, beginsel en praktijk aan de orde komen. Dit is intergal mission. Sinds onze kerkenraad deze woorden gebruikt voor onze eigen gemeente, bijvoorbeeld zoals onlangs het pastoraat, gaan er zoveel nieuwe perspectieven open en het maakt ons allen enthousiast en zeer gemotiveerd.

Zie Hoofdstuk 5 van mijn proefschrift voor uitleg: http://www.integralministry.com/wp-content/uploads/2016/04/A-Jansen-PhD-v7.0-2015.08.18.pdf